اخبار حقوقی بین المللی
شنبه 20 آبان 1396 انتقاد گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر از تحریم ها

کد خبر:2

1396/08/20


 

انتقاد گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر از تحریم ها

آقای ادریس جزایری،" نخستین گزارشگر ویژه در خصوص اثر منفی اقدامات قهرآمیز یک جانبه بر بهره مندی از حقوق بشر", در سخنانی در تاریخ 18 اکتبر، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هشدار داد که اقدامات قهرآمیز یکجانبه پاسخی برای بحران های جهان امروز نیستند و قربانیان بیگناه از این اقدامات رنج می برند.
http://www.ohchr.org/EN/Issues/UCM/Pages/SRCoerciveMeasures.aspx