اخبار حقوقی بین المللی
يكشنبه 23 ارديبهشت 1397 آخرین وضعیت دعوای سومالی علیه کنیا در قضیه تحدید حدود دریایی در اقیانوس هند نزد دیوان بین المللی دادگستری
آخرین وضعیت دعوای سومالی علیه کنیا در قضیه تحدید حدود دریایی در اقیانوس هند
نزد دیوان بین المللی دادگستری
کد خبر:24                                                                                                                1397/02/19 
دیوان بین المللی دادگستری در 12 فوریه 2018 (23 بهمن 1396) تاریخ تبادل لوایح کتبی طرفین دعوا را در قضیه دعوای سومالی علیه کنیا تعیین کرد. بدین ترتیب ، سومالی و کنیا فرصت خواهند داشت تا به ترتیب  لوایح جوابیه خود را تا تاریخ 18 ژوئن 2018 (28 خرداد 1397 ) و 18 دسامبر 2018 (27 آذر 1397) به دیوان ارائه نمایند.
توضیح اینکه ، سومالی در 28 آگوست 2014 دعوایی را علیه کنیا نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح کرد و در دادخواست خود از دیوان تقاضا کرد تا مرز دقیق دریایی میان دو کشور را براساس خط واسطِ میانی (Median) و خط مستقیم (Straight line) ترسیم و تعیین نماید. سومالی در دعوای خود رژیم حقوقی قابل اعمال در این دعوا را مواد 15 ، 74 و 83 کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها اعلام نموده است. براساس مواد مزبور، رژیم حقوقی قابل اعمال در کشورهای واجدِ ساحل متقابل یا مجاور براساس خط واسط میانی و مستقیم تعیین میگردد. پس از طرح این دعوا کنیا با طرح ایرادات مقدماتی نسبت به صلاحیت دیوان اعتراض کرد. دیوان نیز با استناد به بند 5 ماده 79 اساسنامه، رسیدگی به ماهیت دعوا را متوقف و آن را به احراز صلاحیت خود موکول کرد. در 2 فوریه 2017 دیوان صلاحیت خود را برای رسیدگی قضایی و صدور حکم ماهوی تایید کرد و در ادامه از طرفین دعوا درخواست کرد تا لوایح خود را با یکدیگر تبادل نمایند.
برای ملاحظه لینک این خبر به زبان گلیسی رجوع کنید به:
http://www.icj-cij.org/files/case-related/161/161-20180212-PRE-01-00-EN.pdf