اخبار حقوقی بین المللی
لوگوی 2
جمعه 28 ارديبهشت 1397 آرم جدید مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری تصویب شد


 
آرم جدید «مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری» مطابق طرح فوق در تاریخ   1397/2/5 به تصویب آقای دکتر محسن محبی رییس مرکز امور حقوقی بین المللی رسید و از این پس به جای آرم قبلی در مکاتبات این مرکز استفاده خواهد شد.