اخبار حقوقی بین المللی
يكشنبه 23 ارديبهشت 1397 درخواست تفسیرِ حکمِ 23 می 2008 در قضیه حاکمیت بر جزایر پدرا برانکا (مالزی علیه سنگاپور)
درخواست تفسیرِ حکمِ مورخ 23  مه 2008 در قضیه حاکمیت
بر جزایر پدرا برانکا (مالزی علیه سنگاپور)
کد خبر:25                                                                                                                                               1397/2/23 

 دیوان بین المللی دادگستری از تاریخ 18 لغایت 22 ژوئن 2018 (28 خرداد لغایت 1 تیر 1397) جلسه استماع عمومی رسیدگی به درخواست تفسیرِ حکمِ 23 مه 2008 در قضیه حاکمیت بر جزایر پدرا برانکا (مالزی علیه سنگاپور) را برگزار خواهد کرد.

توضیح آنکه ، مالزی در 30 ژوئن 2017 دادخواستی را با موضوع تقاضای تفسیر حکم 23 مه 2008 در قضیه حاکمیت بر جزایر پدرا برانکا (مالزی علیه سنگاپور) تقدیم دیوان بین المللی دادگستری کرد. در حکم 23 مه 2008 دیوان چنین آمده بود :
1) حاکمیت بر پدرا برانکا متعلق به دولت سنگاپور است.
2) حاکمیت بر صخره های میانی (Middle Rocks) متعلق به مالزی است.
3) حاکمیت بر سوث لج (South Ledge) متعلق به دولتی است که آبهای سرزمینی آن دولت در آن قرار دارد.
شایان ذکر است که مبنای حقوقی درخواست مالزی ماده 60 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری است که براساس آن طرفین دعوا می‌توانند از دیوان نسبت به معنا و یا قلمرو حکم قضایی صادره درخواست صدور حکم تفسیری نمایند. مطابق با متن درخواست ، مالزی و سنگاپور با تشکیل کمیته مشترکی تلاش نموده اند تا مفاد حکم 2008 دیوان را اجرا کنند، اما تلاش‌های کمیته اجرای رای در سال 2013 با شکست مواجه گردیده است زیرا طرفین در خصوص معنای عبارات حکم مورخ 23 مه 2008 دیوان راجع به  سوث لج (South Ledge) و آبهای مجاور جزیره پدرا برانکا اختلاف دارند. مالزی در دادخواست خود بر این امر تاکید کرده است که درخواست حاضر درخواستی مستقل از دادخواست 2 فوریه 2017 مالزی با موضوع درخواست تجدید نظر نسبت به حکم مورخ 23 مه 2008 دیوان بین المللی دادگستری است.

برای ملاحظه لینک خبر نگاه کنید به :