اخبار حقوقی بین المللی
اساسنامه
يكشنبه 17 اسفند 1399 اساسنامه جدید مجله حقوقی بین المللی تصویب شد.
به نام خدا

 

 اساسنامه جدید مجله حقوقی بین المللی تصویب شد.
 
با توجه به آیین نامه مجلات علمی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1399/02/02، اساسنامه مجله حقوقی بین المللی مورد بازنگری قرار گرفت و پس از دریافت و اعمال نظرات و پیشنهادهای اعضای محترم هیئت تحریریه در تاریخ 1399/12/17 به تصویب جناب آقای دکتر حمیدرضا علومی یزدی رئیس محترم مرکز امور حقوقی بین المللی(صاحب امتیاز) رسید.
متن اساسنامه جدید در 13 ماده و 22 تبصره تنظیم شده است.
 
 
 
فايلها
اسفند ماه 1399- اساسنامه نهايي.pdf 898.702 KB