قوانین و مقررات مرتبط
بخشنامه به آقايان وزراء و معاونين محترم رئيس جمهور
بخشنامه به آقايان وزراء و معاونين محترم رئيس جمهور
بخشنامه به كليه وزارتخانه‎ها
بخشنامه به كليه وزارتخانه‎ها، سازمانها، مؤسسه‎هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي
تصميم‎نامه مورخ 6/7/1376 هيئت وزيران
تصميم‎نامه مورخ 15/11/1374 هيئت وزيران
ابلاغ تصميم‎نامه‏هاي هيأت محترم وزيران
تصميم‎نامه مورخ 8/4/1384 هيئت وزيران
تصميم‎نامه مورخ 4/10/1381 هيئت وزيران
ابلاغ تصميم‎نامه‏هاي هيئت محترم وزيران
تصميم‎نامه مورخ 8/4/1384 هيئت وزيران
تصميم‎نامه مورخ 4/10/1381 هيئت وزيران
آيين‎نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين‎المللي
مصوبه مورخ 9/8/1383 شوراي‌عالي اداري
تصويبنامه هيئت وزيران شماره 146199/ ت 39379 مورخ 20/8/1387
تصويبنامه هيئت وزيران
قانون استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و يا خارجي به منظور استيفاي حقوق ملت ايران در دعاوي ايران عليه خارجيان و بالعكس
تعهدات دولت ايالات متحدة امريكا و دولت جمهوري اسلامي ايران
بيانية دولت جمهوري دموكراتيك و مردمي الجزاير دربارة حل و فصل ادعاها توسط دولت ايالات متحدة امريكا و دولت جمهوري اسلامي ايران
بيانيه عمومي - بيانية دولت جمهوري دموكراتيك و مردمي الجزاير
لايحة قانوني راجع به حل و فصل اختلافات مالي و حقوقي دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت امريكا
قوانين و مقررات مرتبط
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری
دیوان بین المللی کیفری
دیوان بین المللی دادگستری
دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده
سازمان ملل متحد
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور