شنبه 20 آبان 1396 عدم شناسایی رژیم های دوفاکتو ( غیر رسمی) در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر و شرحی بر پرونده های مطروحه

کد خبر:1

1396/08/20


 
عدم شناسایی رژیم های دوفاکتو ( غیر رسمی) در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر و  شرحی بر پرونده های مطروحه
(Non-)Recognition of De Facto Regimes in Case Law of the European Court of Human Rights
 
یکی از مسائلی که امروزه دادگاه اروپایی حقوق بشر با آن مواجهه شده و رو به افزایش است  بحث اجرای کنوانسیون حقوق بشر در قسمتی از سرزمینهایی است که به دلیل اشغال توسط یک دولت خارجی و یا کنترل توسط یک جنبش جدایی طلب  تحت کنترل دولت مرکزی قرار نداشته و از طرف دیگر  رژیمی که بر این بخش از سرزمین کنترل دارد شناسایی نمی شود . در این مقاله ابتداً به رویه موجود دادگاه مبنی بر عدم شناسایی رژیم های غیر رسمی پرداخته شده و پس از بررسی چند قضیه مطروحه از جمله
 از جمله  Ilascu and others v Moldova and Russia  در سال 2004 و Mozer v Moldova and Russia  در سال 2016 به شبیه سازی مواردی که ممکن است از سوی کریمه  و شرق اکراین مطرح شود پرداخته شده است.  النهایه  با توجه به رویه و تصمیمات دادگاه چنین نتیجه گرفته شده  است که نهاد و رژیمی که بر کریمه کنترل و نظارت دارد همانند  بخشی از فدراسیون روسیه است در نتیجه  میتوان استدلال نمود که "قانون داخلی" و دادگاه های کریمه حداقل بر اساس اصولی است که منعکس کننده هنجارها و ارزشهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشراست؛ برخلاف وضعیت شرق اکراین (جمهوری خلق دونتسک و جمهوری خلق لوهانسک) که این رژیم ها بر اساس گزارش کمیسیاری عالی حقوق بشر سازمان مل تحت عنوان فروپاشی دسته بندی شده اند و  فاقد مشروعیت قانونی  می باشند .
لذا با توجه به ماهیت حقوق بین الملل رژیم های دوفاکتو ( غیر رسمی) موجود در شرق اکراین و همچنین دولت فعلی کریمه بر اساس نقض قاعده بین المللی  منع توسل به زور تشکیل شده  و در نتیجه، شرایط ناشی از یک نقض قاعده حقوق بین الملل غیرقانونی است و نباید معتبر شناخته شود. بنابراین، اصولاً  هنگامی که  با یک چنین نقضی مواجه
 می شویم ، در خصوص  مسئله به رسمیت شناختن «اقدامات قانونی»  چنین نهاد هایی باید بر اساس رویه دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر "عدم شناسایی"  در قضیه نامیبیا  تکیه کرد ؛ حال آنکه  اخیراً دادگاه اروپایی حقوق بشر در قضایای 
Transnistria و Northern Cyprus رویکرد متفاوت از رویه دیوان بین المللی دادگستری در پیش گرفته است 

 
 
 
 
 

 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری