فارسی
 
.

آخرین وضعیت دعوای سومالی علیه کنیا در قضیه تحدید حدود دریایی در اقیانوس هند نزد دیوان بین المللی دادگستری

.
.


آخرین وضعیت دعوای سومالی علیه کنیا در قضیه تحدید حدود دریایی در اقیانوس هند
نزد دیوان بین المللی دادگستری
کد خبر:24                                                                                                                1397/02/19 
دیوان بین المللی دادگستری در 12 فوریه 2018 (23 بهمن 1396) تاریخ تبادل لوایح کتبی طرفین دعوا را در قضیه دعوای سومالی علیه کنیا تعیین کرد. بدین ترتیب ، سومالی و کنیا فرصت خواهند داشت تا به ترتیب  لوایح جوابیه خود را تا تاریخ 18 ژوئن 2018 (28 خرداد 1397 ) و 18 دسامبر 2018 (27 آذر 1397) به دیوان ارائه نمایند.
توضیح اینکه ، سومالی در 28 آگوست 2014 دعوایی را علیه کنیا نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح کرد و در دادخواست خود از دیوان تقاضا کرد تا مرز دقیق دریایی میان دو کشور را براساس خط واسطِ میانی (Median) و خط مستقیم (Straight line) ترسیم و تعیین نماید. سومالی در دعوای خود رژیم حقوقی قابل اعمال در این دعوا را مواد 15 ، 74 و 83 کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها اعلام نموده است. براساس مواد مزبور، رژیم حقوقی قابل اعمال در کشورهای واجدِ ساحل متقابل یا مجاور براساس خط واسط میانی و مستقیم تعیین میگردد. پس از طرح این دعوا کنیا با طرح ایرادات مقدماتی نسبت به صلاحیت دیوان اعتراض کرد. دیوان نیز با استناد به بند 5 ماده 79 اساسنامه، رسیدگی به ماهیت دعوا را متوقف و آن را به احراز صلاحیت خود موکول کرد. در 2 فوریه 2017 دیوان صلاحیت خود را برای رسیدگی قضایی و صدور حکم ماهوی تایید کرد و در ادامه از طرفین دعوا درخواست کرد تا لوایح خود را با یکدیگر تبادل نمایند.
برای ملاحظه لینک این خبر به زبان گلیسی رجوع کنید به:
http://www.icj-cij.org/files/case-related/161/161-20180212-PRE-01-00-EN.pdf
 
 
 
.
نسخه قابل چاپ