فارسی
 
.

دادخواستِ دولت مالزی با موضوع تقاضای بازبینی (Revision) در حکم مورخ 23 مه 2008 در قضیه حاکمیت بر پدرا برانکا (مالزی علیه سنگاپور)

.
.


دادخواستِ دولت مالزی با موضوع تقاضای بازبینی (Revision)  در حکم مورخ 23  مه 2008
در قضیه حاکمیت بر پدرا برانکا (مالزی علیه سنگاپور)
کدخبر:26                                                                                                                   1397/2/24
دیوان بین‌المللی دادگستری با برگزاری جلسه استماع عمومی از تاریخ 11 لغایت 18 ژوئن 2018 (21 خرداد لغایت 28 خرداد 1397) به دادخواست مالزی در خصوص تقاضای بازبینی در  حکم 23 مه 2008 دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه حاکمیت بر پدرا برانکا (مالزی علیه سنگاپور) رسیدگی خواهد نمود.
توضیح آن‌که، مالزی در  مورخ 2 فوریه 2017 با تقدیم دادخواستی از دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضا کرد تا در حکم صادره در تاریخ 23 می 2008 در قضیه حاکمیت بر پدرا برانکا (مالزی علیه سنگاپور) بازبینی نماید. در حکم 23 مه 2008 دیوان چنین آمده بود : 1) حاکمیت بر پدرا برانکا متعلق به دولت سنگاپور است. 2) حاکمیت بر صخره های میانی Middle Rocks)) متعلق به مالزی است. 3) حاکمیت بر سوث لج (South Ledge) متعلق به دولتی است که آبهای سرزمینی آن دولت در آن قرار دارد.
مبنای حقوقی دادخواست مالزی ماده 61 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری است؛ ماده مزبور درباره شرایط تقدیم دادخواست تجدید نظرخواهی (بازبینی) چنین اظهار داشته است : «دادخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم صادره تنها زمانی به دیوان تقدیم می‌گردد که براساس کشفِ واقعیت جدیدی باشد که ماهیت آن تاثیری قطعی در صدور حکم داشته باشد ، چنین واقعیتی باید هنگام صدور حکم از دید دیوان و همچنین دولت تجدیدنظرخواه مغفول مانده باشد ، مشروط برآنکه سبب چنین غفلتی منتسب به تقصیر نباشد». مالزی در دادخواست خود ادعا نموده است که دولت بریتانیا در سالهای 2016-2017 برخی اسناد راجع به مستعمرات خود در مالزی و سنگاپور را فاش نموده است. مطبق با اسناد مزبور، افسران عالی رتبه سنگاپوری در 1958 اعتراف کرده‌اند که جزیره پدرابرانکا بخشی از سنگاپور نیست و به مالزی تعلق دارد. بنابراین، براساس اسناد مذکور مالزی از دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضا نموده است که در مفاد حکم 23 مه 2008 بازبینی نموده و اعلام نماید که حاکمیت جزایر پدرا برانکا متعلق به دولت مالزی است.
 
برای دیدن لینک این خبر نگاه کنید به :
.
نسخه قابل چاپ