مجله حقوق بین الملل
شماره 56  (بهار ـ تابستان 1396)
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشریۀ مرکـز امـور حقـوقی بین‌المللی
ریاست جمهوری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   بهار- تابستان 1396
فهرست مطالب
 
بررسی تطبیقی محدودیت‌های طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم
نجادعلی الماسی، هادی شعبانی کندسری

عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بوته نقد و ترازوی نظارت عینی

گودرز افتخار جهرمی، علی حاجیانی
 
نظام حقوقی بین‌المللی حاکم بر منابع ژنتیکی انسانی و غیرانسانی
سیّد فضل‌الله موسوی، معصومه سادات میرمحمدی
 
پروتکل شماره 15 و اصلاح نظام اروپایی حقوق بشر
ایوب عبدی، سید قاسم زمانی 

 دکترین «انحراف» در حقوق دریایی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران،  کنوانسیون‌های بین‌المللی، حقوق فرانسه، انگلیس و امریکا
محسن ایزانلو
 
به کارگیری روبات‌های نظامی در میدان جنگ در پرتو اصول حقوق بشردوستانه
رضا اسلامی، نرگس انصاری
 
ضرورت تأسیس دیوان بین‌المللی برای حل و فصل دعاوی میراث فرهنگی؛ آرمان یا واقعیت؟
منیر خلقی، حسین شریفی طرازکوهی
 
اصل تناسب در اتخاذ تحریم‌های اقتصادی
اکبر ادیبی، همایون حبیبی
 
صلاحیت قضایی در حقوق بین‌الملل خصوصی
رضا مقصودی
 
نقض بنیادین در قراردادهای بیع اسنادی: دکترین انطباق دقیق ارائه در حقوق اعتبارات اسنادی و قرارداد پایۀ بیع
ماشاءالله بناء نیاسری
 
تحلیل و نقد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در برخورد با ادعاهای نقض ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
الناز رحیم خویی، حسین رستم زاد
 
چکیده مقالات به زبان انگلیسی
نشانی الکترونیکی مجله: Cilamag@iripo.ir
1
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری