قوانین و مقررات مرتبط
دوشنبه 7 دي 1388 موضوع نامه شماره 21753/33009 مورخ 12/4/1384 دفتر ه تصميم‎نامه مورخ 8/4/1384 هيئت وزيران
تصميمنامه مورخ 8/4/1384 هيئت وزيران
(موضوع نامه شماره 21753/33009 مورخ 12/4/1384 دفتر هيئت دولت)
 
معاون محترم حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور
 
با سلام،
پيشنهاد شماره 10574 مورخ 26/2/1384 معاونت حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور درخصوص «عملكرد ادارهكل توافقهاي بينالمللي معاونت ياد شده» در جلسه مورخ 8/4/1384 هيئت وزيران مطرح و ضمن تشكر از خدمات همكاران اداره يادشده بر تصميم جلسه مورخ 4/10/1381 هيئت وزيران تأكيد و مقرر شد:
درمورداسنادتعهدآورجديد ازاداره كل توافقهاي بينالمللي معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور جهت شركت در اجلاس دعوت به عمل آيد.
 
دبير هيئت دولت
 
امتیاز دهی
 
 

سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری
دیوان بین المللی کیفری
دیوان بین المللی دادگستری
دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده
سازمان ملل متحد
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور