قوانین و مقررات مرتبط
دوشنبه 7 دي 1388 ابلاغيه شماره 68592/18652 مورخ 4/8/1376 تصميم‎نامه مورخ 6/7/1376 هيئت وزيران
تصميمنامه مورخ 6/7/1376 هيئت وزيران
(ابلاغيه شماره 68592/18652 مورخ 4/8/1376)
 
سازمان برنامه و بودجه
 
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/7/1376 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه مقرر نمود:
1ـ پيشنهادعضويتهايجديددرسازمانهاومجامعبينالمللي بهمعاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري منعكس شود تا پس از هماهنگي و تأييدكميته موضوع تصميمنامه شماره 56150/16216 مورخ 25/11/1374 به تصويب هيئت وزيران برسد.
كميتهبررسيعضويتدولتجمهوري اسلامي ايران در سازمانها ومجامع بينالمللي موظف است هر سال ميزان و نحوه پرداخت حق و ضرورت تداوم عضويت در سازمانها و مجامع بينالمللي كه مجوز عضويت در آنها اخذ شده است را بررسي و در صورت لزوم پيشنهاد تكميلي يا اصلاحي تصويبنامه پرداخت حق عضويت سالانه را ارائه نمايد.
 
معاون اول رئيس جمهور
 
امتیاز دهی
 
 

سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری
دیوان بین المللی کیفری
دیوان بین المللی دادگستری
دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده
سازمان ملل متحد
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور