قوانین و مقررات مرتبط
دوشنبه 7 دي 1388 ابلاغيه شماره 24462 مورخ 19/1/1371 بخشنامه به كليه وزارتخانه‎ها، سازمانها، مؤسسه‎هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي
بخشنامه به كليه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسههاي دولتي
و نهادهاي انقلاب اسلامي
(ابلاغيه شماره 24462 مورخ 19/1/1371)
 
با توجه به ماده (3) آييننامه « چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي» ـ موضوع تصويبنامه شماره ‏13613/ ت91 هـ مورخ 9/3/1371ـ و نظر به اينكه در توافقنامههاي دو يا چندجانبه چنانچه طرف مقابل نپذيرد كه در موارد اختلاف نسخه فارسي ملاك باشد، اصولاً بايد نسخه‏اي از توافقنامه به يكي از زبانهاي رايج دنيا هم تنظيم و در متن توافقنامه ذكر شود تا تطبيق آن با نسخه فارسي امكانپذير باشد و در موارد اختلاف، زبان ياد شده ملاك عمل قرار گيرد، بنابراين مقتضي است در كليه توافقنامههاي تشريفاتي به شرح فوق موضوع اكيداً مورد عنايت قرار گيرد و يك نسخه از آن به يكي از زبانهاي رايج تنظيم شود.
معاون اول رئيس جمهور
 
امتیاز دهی
 
 

سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری
دیوان بین المللی کیفری
دیوان بین المللی دادگستری
دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده
سازمان ملل متحد
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور