قوانین و مقررات مرتبط
دوشنبه 7 دي 1388 ابلاغيه شماره 20/3675 مورخ 11/4/1375 بخشنامه به كليه وزارتخانه‎ها
 
بخشنامه به كليه وزارتخانهها
(ابلاغيه شماره 20/3675 مورخ 11/4/1375)
 
نظر به اينكه در موارد متعدد مشاهده گرديده است در موافقتنامه‌هاي بين‌المللي كه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ديگر دولتها به امضاي مقدماتي مي‌رسد، متن فارسي با متون تنظيمي به زبان كشور طرف متعاهد يا زبان ثالثي كه به عنوان زبان مرجح انتخاب شده است، هماهنگي ندارد.
و با عنايت به اينكه مجلس شوراي اسلامي براساس اصل (77) قانون اساسي بايد متوني را تصويب نمايد كه منطبق با تعهداتي است كه دولت در زبان مرجح و يا در صورت تساوي اعتبار متون، در يكي از متون قراردادي برعهده گرفته است و از سوي ديگر تغيير و اصلاح موافقتنامه‌ها بعد از امضاي مقدماتي بايد با اطراف مقابل هماهنگ شود و اين امر خصوصاً در مواردي كه ناشي از تطبيق ترجمه است مناسب نيست.
علي‌هذا مقتضي است كليه دستگاههاي اجرايي نظارت نمايند كه متون فارسي موافقتنامه‌ها قبل از امضاي مقدماتي به طور دقيق با زبان مرجح قرارداد تطبيق ترجمه داده شود و در اجراي ماده (4) آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين‌المللي (موضوع تصويبنامه شماره 12613/ت91هـ مورخ 9/3/1371) به تأييد اداره كل توافقهاي بين‌المللي رياست جمهوري برسد.
طبعاً در مواردي كه متون نمونه در كميسيون موضوع ماده (12) آيين‌نامه اخيرالذكر تأييد شده باشد ادارهكل توافقهاي بين‌المللي بعد از تصويب متن نمونه در كميسيون مزبور متن فارسي را به يكي از زبانهاي رايج تطبيق ترجمه خواهد داد تا در موارد مشابه ملاك عمل قرار گيرد و نياز به مراجعه و تطبيق موردي نباشد مگر آنكه با توجه به نظرات طرف مقابل لازم باشد متن تغيير مهم و يا كلي بيابد كه در اين صورت موارد تغيير را براي تطبيق ترجمه ارسال خواهند نمود.
معاون اول رئيس جمهور
 
امتیاز دهی
 
 

سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری
دیوان بین المللی کیفری
دیوان بین المللی دادگستری
دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده
سازمان ملل متحد
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور