قوانین و مقررات مرتبط
دوشنبه 7 دي 1388 ابلاغيه شماره 29624/42307 مورخ 13/2/1388 بخشنامه به آقايان وزراء و معاونين محترم رئيس جمهور

 (ابلاغيه شماره 29624/42307 مورخ 13/2/1388)
 
پيرو بخشنامه شماره 66305 مورخ 9/1/1383 و در اجراي تصميمات جلسات مورخ 4/10/1381 و 8/4/1384 هيئت محترم وزيران (موضوع ابلاغيه­هاي شماره 51197/25741 مورخ 14/10/1381 و 21753/33009 مورخ 12/4/1384 و 29473/33009 مورخ 12/5/1384 دفتر هيئت دولت) و آيين‏نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بيـن‌المللي (موضوع تصويبنامه شماره12613/ت91هـ مورخ 9/3/1371 و اصلاحيه‏هاي آن) و با توجه به اهميت نقش تنظيم «توافقهاي بين‌المللي» در سياست و روابط خارجي و لزوم رعايت كليه جوانب در ايجاد تعهدات براي دولت جمهوري اسلامي ايران در توافقهاي مزبور، مقتضي است آيين‏نامه­ها، تصميمات و بخشنامه‌هاي ياد شده توسط واحدهاي ذيربط آن وزارت/ سازمان ملاك عمل و اقدام قرار گيرد تا در سير مراحل تصويب توافقهاي بين‌المللي مشكلي ايجاد نشودو در خصوص تنظيم و انعقاد توافقهاي بين‌المللي موارد زير مورد توجه قرار گيرد:
1ـ ارسال درخواست مجوز انعقاد موافقتنامه با كشور مورد نظر (همراه با پيش‏نويس موافقتنامه و ارائه دلايل توجيهي لزوم انعقاد آن) با امضاي بالاترين مقام دستگاه اجرايي به معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس‏جمهور و ارسال رونوشت به وزارت امور خارجه (جهت اظهار نظر).
بديهي است در مواردي كه متن نمونه تنظيم شده است، صدور مجوز بر آن اساس صورت خواهد گرفت.
2ـ دعوت از نمايندگان معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور (مركز امور حقوقي بين‏المللي) از ابتداي مذاكرات مربوط به تدوين اسناد تعهدآور به منظور بررسي موارد «حقوقي»و «تطبيق ترجمه‌اي».
بديهي است در مواردي كه قرار است توافقهاي بين‌المللي در جلسات كميسيون‌هاي مشترك مورد مذاكره قرار‏گيرد، مسئوليت دعوت، بر عهده وزارت/ سازمان مسئول كميسيون مشترك و در ساير موارد بر عهده وزارت/ سازمان ذيربط است. 
3ـ ارسال متن نهايي موافقتنامه به معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري با امضاي بالاترين مقام دستگاه مربوط.
4ـ  ارسال متن موافقتنامه از سوي معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور براي سير مراحل تصويب در هيئت وزيران و مجلس شوراي اسلامي با رعايت ماده (22) آيين­نامه داخلي دولت.
 
معاون اول رئيس جمهور
 
 
امتیاز دهی
 
 

سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری
دیوان بین المللی کیفری
دیوان بین المللی دادگستری
دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده
سازمان ملل متحد
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور