قوانین و مقررات مرتبط
دوشنبه 7 دي 1388 ابلاغيه شماره 66305 مورخ 9/1/1383 بخشنامه به آقايان وزراء و معاونين محترم رئيس جمهور

 

 

 (ابلاغيه شماره 66305 مورخ 9/1/1383)

 

1ـ نظر به اينكه طبق بند «الف» ماده (13) آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهايبين‌المللي(موضوع تصويب‌نامه شماره12613/ت91هـ مورخ9/3/1371) مقرر شده است:

«ماده 13ـ الف ـ نسخه اصلي توافق حقوقي دو جانبه و ساير اسنادي كه به نحوي از انحاءمرتبط با آنها است، بايد پس از انعقاد به وزارت امورخارجه ارسال و بهوسيله آن وزارت، مبادله و نسخه مربوط به طرف ايراني در آنجا نگهداري و تصويري از آن به رياست جمهوري، معاونت حقوقي و امور مجلس و دستگاه دولتي ذي‌ربط ارسال شود».

 

معهذا با توجه به اينكه طبق گزارش وزارت امور خارجه برخي از دستگاههاي اجرايي در ارسال يك نسخه ازتوافقهاي حقوقي و ساير اسناد مربوط بهطور منظم به آن وزارت قصور مي‌نمايند و در نتيجه نه تنها مجموعه تعهدات حقوقي كشور درارتباط با كشورها و سازمانهاي بين‌المللي در وزارت امورخارجه به‌طور متمركز جمع‌آوري نمي‌گردد بلكه در سير مراحل تصويب توافقهاي تشريفاتي كه بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد نيز ايجاد مشكل مي‌شود، مقتضي است نسبت به اجراي مقررات فوق توجه لازم را معمول دارند.

2ـ نظربه اينكه طبق تصميم مورخ 14/10/1381 هيئتوزيران مقرر شده است نمايندگان معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور در كليه اجلاس‌هايي كه منجر به امضاي موافقتنامه يا ساير اسناد تعهد‌آور براي دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌گردد، حضور يابند، مقتضي است دستور فرماييد در اجراي تصميم فوق از نمايندگان معاونت ياد شده براي حضور در اجلاس‌هاي مزبور به منظورتأييدموارد«تطبيق ترجمه‌اي» و «حقوقي» موافقتنامه‌ها و سايرا سناد تعهدآور، دعوت به عمل آيد.

معاون اول رئيس جمهور

 

 
امتیاز دهی
 
 

سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری
دیوان بین المللی کیفری
دیوان بین المللی دادگستری
دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده
سازمان ملل متحد
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور