قوانین و مقررات مرتبط
دوشنبه 7 دي 1388 146199/ ت 39379 تصويبنامه هيئت وزيران شماره 146199/ ت 39379 مورخ 20/8/1387
تصويبنامه هيئت وزيران
شماره 146199/ ت 39379 مورخ 20/8/1387
معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور
 
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/8/1387 بنا به پيشنهاد شماره 193231 مورخ 28/11/1386 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ اختيارات هيئت وزيران مندرج در قانون استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و يا خارجي به منظور استيفاي حقوق ملت ايران در دعاوي ايران عليه خارجيان و بالعكسـ مصوب1360ـ به وزيران عضو شوراي عالي نظارت بر دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويب‌نامه شماره 70746/ت694 مورخ 11/7/1368 تفويض مي‌شود.
2ـ ملاك تصميم‌گيري درخصوص اختيارات يادشده، موافقت اكثريت وزيران عضو شوراي مذكور مي‌باشد و مصوبات آن در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهدبود
 
امتیاز دهی
 
 

سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری
دیوان بین المللی کیفری
دیوان بین المللی دادگستری
دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده
سازمان ملل متحد
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور