قوانین و مقررات مرتبط
دوشنبه 7 دي 1388 شماره 43652/م مورخ 23/1/1361 تصويبنامه هيئت وزيران
تصويبنامه هيئت وزيران
شماره 43652/...مورخ 23/1/1361
 
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/1/1361 پيشنهاد شماره 4318 مورخ 8/12/1360 وزير مشاور در امور اجرايي به شرح زير تصويب نمودند. با استفاده از مصوبه مورخ 29/9/1360 مجلس شوراي اسلامي كه به دولت اجازه مي‌دهند براي دفاع مؤثر در دعاوي مطروحه عليه ايران و يا اقامه و تعقيب دعاوي ايران عليه خارجيان بدون رعايت مقررات اداري و استخدامي و محاسباتي و بودجه‌اي با شرايط معين شده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي براي خدمت يا مدت معين استفاده نمايد. هيئت دولت جمهوري اسلامي بدينوسيله تصويب مي‌نمايد:
1ـ (اصلاحي 28/6/1368)[2] دفتري بنام «دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران» وابسته به رياست جمهوري تشكيل مي‌گردد.
 2ـ (اصلاحي 28/6/1368 )[3] « شورايي به نام شوراي‌عالي نظارت مركب از رئيس‌جمهور يا معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور(اصلاحي 16/8/1380 )[4] به نمايندگي از طرف ايشان»، وزير امور خارجه، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير دادگستري، رئيس‌كل بانك مركزي ، معاون توسعه مديريت وسرمايه انساني رئيس‏جمهور ودبير شوراي‌عالي امنيت ملي (اصلاحي 29/7/1386)[5] تشكيل مي‌شود كه بركار دفتر نظارت عاليه خواهد داشت.
3ـ بودجه دفتر با رعايت مصوبه مجلس در بودجه سالانه كشور منظور و مصرف گردد.
4ـ(اصلاحي 28/6/1368)[6] « سرپرست دفتر كه دبيري شوراي‌عالي نظارت را نيز به عهده خواهد داشت توسط رئيس‌جمهور» منصوب مي‌گردد.
5ـ از نظر طبقه شغلي سرپرست دفتر عنوان معاون نخست‌وزير و يا معاون وزير منتخب ايشان را نيز خواهند داشت.
6ـ سازمان و تشكيلات دفتر در چارچوب مقررات مملكتي و مصوبه مجلس به تصويب شوراي‌عالي نظارت خواهد رسيد.
7ـ دفتر مي‌تواند در خارج از كشور شعبه يا نمايندگي داشته باشد.
8ـ وظايف و مسؤوليتهاي دفتر ارايه خدمات لازم به منظور برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت بر دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني در رابطه با دولت و شركتهاي خارجي مي‌باشد.
9ـ وجود «دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران» ناقض وظايف قانوني وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت در رابطه با دعاوي بين‌المللي نمي‌باشد. سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت بايد در رابطه با اين نوع دعاوي قبلاً با دفتر هماهنگي لازم را بهعمل آورده و اطلاعات خود را در اين زمينه مبادله نمايند.
10ـ دفاتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي در ساير كشورها زير پوشش سفارتخانه عمل نموده و مسؤول شعبه بهعنوان رايزن حقوقي سفارتخانه عمل مي‌نمايد ولي ارتباط سازماني خود را با مركز دفتر در تهران حفظ مي‌نمايد.
11ـ وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات ايراني اعم از خصوصي و دولتي و وابسته به دولت موظف به همكاري با دفتر در زمينه وظايف محوله به دفتر مي‌باشند.
12ـ دفتر مي‌تواند كادر مورد نياز خود را از طريق استفاده از كادر ساير سازمانها به صورت مأمور و يا استخدام مستقيم با استفاده از مصوبه مجلس تأمين نمايد.
13ـ دفتر داراي آيين‌نامه‌اي داخلي خواهد بود كه با تصويب شوراي‌عالي نظارت قابل اجرا خواهد بود.
14ـ با تصويب اين مصوبه، مصوبه مورخ 13/11/58 هيئت دولت شوراي انقلاب براي تشكيل كميته رسيدگي به دعاوي مالي و حقوقي بين‌المللي و تصميم‌نامه شماره 12161/م مورخ 24/1/1360 هيئت وزيران در مورد تشكيل ستاد هماهنگي لغو و وظايف آنها و وظايف مربوط به اجراي بيانيه الجزاير نيز به اين دفتر واگذار مي‌شود.

زيرنويس ها:
2
.(مصوبه 18/1/1361 ): واحدي بنام « دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران» و به عنوان يكي از واحدهاي وابسته به نخست‌وزيري تشكيل مي‌گردد.
3. (مصوبه 18/1/1361): شورايي بنام شوراي‌عالي نظارت، مركب از نخست‌وزير و يا يك وزير به نمايندگي از طرف ايشان، وزير امور خارجه، وزير اقتصاد و دارايي، وزير دادگستري و رئيس كل بانك مركزي تشكيل شود كه بر كار دفتر، نظارت عاليه بنمايد.
4. (مصوبه 18/1/1361 ): در بند (2) تصويبنامه شماره 70746/ ت694 مورخ 11/7/1368، موضوع تركيب شوراي‌عالي نظارت بر دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران «معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور» جانشين «معاون اول رئيس‌جمهور» مي‌گردد.
5.(مصوبه 9/8/1386): در بند (3) تصويبنامه شماره 70746/ت694 مورخ 1/7/1386 موضوع تركيب شورايعالي نظارت بر مركز امور حقوقي بين‌المللي رياستجمهوري پس از عبارت رئيس‌‌كل بانك مركزي عبارت «و معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و دبير شوراي عالي امنيت ملي» اضافه مي‌شود.
6. (مصوبه 18/1/1361): سرپرست دفتر با رأي اكثريت اعضاء شوراي‌عالي نظارت تعيين مي‌گردد و به‌عنوان دبير شورا نيز عمل خواهد كرد.
 
امتیاز دهی
 
 

سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری
دیوان بین المللی کیفری
دیوان بین المللی دادگستری
دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده
سازمان ملل متحد
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور