قوانین و مقررات مرتبط
دوشنبه 7 دي 1388 قانون استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و يا خارجي به منظور استيفاي حقوق ملت ايران در دعاوي ايران عليه خارجيان و بالعكس
روزنامه رسمي شماره 10756 ـ 7/11/1360
14/10/1360
 
قانون استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و يا خارجي
بهمنظور استيفاي حقوق ملت ايران در دعاوي ايران عليه خارجيان و بالعكس
 
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود براي دفاع مؤثر در دعاوي مطروحه عليه ايران و اقامه و تعقيب دعاوي عليه خارجيان بهمنظور استيفاي حقوق ملت ايران بدون رعايت مقررات اداري، استخدامي و محاسبات عمومي و بودجه‌اي و محدوديت‌هاي خريد خدمت و پرداختهاي مستمر و غيرمستمر كاركنان دولت از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و يا خارجي با رعايت شرايط ذيل بهصورت تماموقت يا نيمهوقت و يا قراردادي و يا كارمزدي براي مدت و يا خدمت معين استفاده نمايد.
1ـ حداكثر اشخاص حقيقي خارجي كه به اين منظور در داخل و يا خارج به‌كارگرفته مي‌شوند از 100 نفر و حداكثر اشخاص حقوقي خارجي از 30 مؤسسه تجاوز ننمايد.
2ـ حداكثر اشخاص حقيقي داخلي كه در اين راه به‌كارگرفته خواهند شد از 100 نفر و حداكثر اشخاص حقوقي داخلي از 50 مؤسسه تجاوز ننمايند.
تبصره 1: ميزان مبالغ پرداختي به اين افراد (حقيقي يا حقوقي) متناسب با نوع و مدت خدمت طبق دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد و پرداختها از محل بودجه مصوب دولت انجام مي‌شود.
تبصره 2: دولت موظف است صورت هزينه‌هاي انجام شده تحت اين ماده را هر ششماه يكبار به كميسيون برنامه و بودجه مجلس گزارش نمايد.
 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و نهم آذرماه يكهزار و سيصد و شصت با حضور شوراي محترم نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي
 

 
امتیاز دهی
 
 

سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری
دیوان بین المللی کیفری
دیوان بین المللی دادگستری
دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده
سازمان ملل متحد
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور