قوانین و مقررات مرتبط
دوشنبه 7 دي 1388 تعهدات دولت ايالات متحدة امريكا و دولت جمهوري اسلامي ايران
به‌تاريخ 29 دي‌ماه 1359 (19 ژانوية 1981)
وزير مشاور در امور اجرائي
تعهدات دولت ايالات متحدة امريكا
و دولت جمهوري اسلامي ايران
درمورد بيانية دولت جمهوري دمكراتيك و مردمي الجزاير
 
1. بمجرد اينكه بانك مركزي الجزاير، به دولت الجزاير، دولت ايران و ايالات متحدة امريكا اطلاع دهد كه «بانك مركزي» اطلاع داده است كه براي حساب سپرده دلار، شمش طلا و اوراق بهادار به نام بانك مركزي الجزاير به‌عنوان حساب مسدودي مخصوص، پول نفد و ساير وجوه و همچنين 779/1.632.917 اونس طلا (كه به‌وسيلة طرفين بدين‌منظور در حد معادل 7/939 ميليون دلار امريكا ارزيابي شده) و اوراق بهادار (ارزش اسمي) به ارزش مجموع 955/7 ميليارد دلار امريكا دريافت نموده است، ايران بلافاصله عزيمت ايمن 52 تبعة امريكا كه در ايران نگهداري مي‌شوند را عملي مي‌سازد.
2. با تأييد ايران مبني‌بر تمايلش به پرداخت كلية بدهي‌هايش و بدهيهاي مؤسسات در اختيارش، بانك مركزي الجزاير براساس مفاد پاراگراف 1 فوق، دستورات ذيل را «به بانك مركزي» صادر خواهد كرد:
الف. انتقال 667/3 ميليارد دلار به فدرال رزرو نيويورك بابت پرداخت اصل و بهرة پرداخت نشده تا 31 دسامبر 1980:
(1) نسبت به كلية وامها و اعتبارات اعطا شده به‌وسيلة سنديكايي از مؤسسات بانكي، كه حداقل يك مؤسسة بانكي امريكا در آن عضويت دارد، به دولت ايران و سازمانها و مؤسسات و واحدهاي دراختيارش.
(2) كلية وامها و اعتبارات اعطايي به‌وسيلة سنديكايي كه اين وامها و اعتبارات توسط دولت ايران يا يكي از سازمانها، مؤسسات و واحدهاي تحت اختيارش ضمانت شده است.
 
ب. نگاهداري 418/1 ميليارد دلار در حساب اماني مخصوص به‌منظور پرداخت اصل بازپرداخت نشده و بهرة متعلقه نسبت به وامها و اعتباراتيكه در بند «الف» فوق مذكور گرديد و پس از مصرف مبلغ 667/3 ميليارد دلار امريكا و همچنين نسبت به پرداخت ساير بدهيهاي مربوط به مؤسسات و واحدهاي تحت اختيارش كه تاكنون پرداخت نشده و همچنين به‌منظور پرداخت مبالغ مورد اختلاف در مورد سپرده‌ها، داراييها و بهرة متعلقه به سپرده‌هاي ايران در مؤسسات بانكي امريكا.
بانك مركزي ايران و مؤسسات مربوطه ايالات متحده بهفوريت جهت توافق درمورد مبالغ متعلقه ملاقات خواهند كرد.
در‌صورت حصول چنين توافقي بانك مركزي و مؤسسة بانكي مربوطه مبالغ متعلقه را به بانك مركزي الجزاير اعلام و تأييد خواهند نمود كه آن بانك نيز به بانك مركزي انگليس جهت بستانكار نمودن مبالغ مذكور به حساب بانك مركزي ايران و يا فدرال رزرو بانك نيويورك جهت پرداخت به مؤسسة بانكي مربوطه دستور خواهد داد. درصورتي‌كه طي 30 روز هريك از مؤسسات بانكي امريكا و بانك مركزي ايران نتوانند در‌مورد مبالغ متعلقه به توافق برسند هريك از طرفين مي‌تواند اين اختلاف را به حكميت الزام‌آور (لازم‌الاجرا) توسط هيئت داوري بين‌المللي به طريقي كه مورد توافق طرفين باشد، ارجاع نمايد و يا درصورتي‌كه چنين توافقي تا 30 روز پس از ارجاع مسئله به حكميت حاصل نگرديد، به هيئت حلوفصل دعاوي ايران و امريكا رجوع كند.
رئيس هيئت حكميت و يا هيئت داوري مبلغي را كه مي‌بايست در اختيار ذي‌نفع قرارگيرد، به بانك مركزي الجزاير اطلاع خواهد داد كه بانك مركزي الجزاير نيز بنوبة خود به بانك انگليس دستور خواهد داد كه اين مبالغ را به بستانكار حساب بانك مركزي ايران و يا حساب بانك فدرال رزرو نيويورك جهت پرداخت به مؤسسات بانكي مربوطه منظور نمايد.
هنگامي‌كه كلية اختلافات يا از طريق توافق و يا به‌وسيلة حكميت حلوفصل گرديد و پرداختهاي مربوطه انجام شد، ماندة مبالغ مذكور در پاراگراف «ب» به بانك مركزي ايران پرداخت خواهد شد.
ج. پرداخت فوري كلية داراييهاي موجود در حساب مسدودي مخصوص، مازاد بر مبالغ مذكور در پاراگراف «الف» و «ب» به بانك مركزي ايران يا طبق دستور اين بانك.
 
امتیاز دهی
 
 

سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری
دیوان بین المللی کیفری
دیوان بین المللی دادگستری
دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده
سازمان ملل متحد
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور