قوانین و مقررات مرتبط
دوشنبه 7 دي 1388 بيانية دولت جمهوري دموكراتيك و مردمي الجزاير دربارة حل و فصل ادعاها توسط دولت ايالات متحدة امريكا و دولت جمهوري اسلامي ايران
بيانية دولت جمهوري دموكراتيك و مردمي الجزاير
دربارة حل و فصل ادعاها توسط
دولت ايالات متحدة امريكا و دولت جمهوري اسلامي ايران
 
براساس اعلام پذيرش رسمي از جانب دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ايالات متحدة امريكا، دولت جمهوري دمكراتيك و مردمي الجزاير اكنون اعلام مي‌دارد كه ايران و ايالات متحده به قرار ذيل موافقت نموده‌اند:
 
مادة 1
ايران و ايالات متحده ادعاهاي مشروحه در مادة 2 را از طريق توافق بين طرفين مستقيم دعوا حلوفصل خواهند نمود. هريك از ادعاهايي كه ظرف شش‌ماه از تاريخ اجراي اين بيانيه حلوفصل نشود، طبق شرايط مندرج در اين بيانيه به حكميت شخص ثالث ارجاع خواهد گرديد. دورة شش‌ماهة مذكور براي يك‌بار با درخواست هريك از طرفين براي مدت سه ماه ديگر مي‌تواند تمديد شود.
 
مادة 2
1. بدين‌وسيله يك هيئت داوري (هيئت رسيدگي به ادعاهاي ايران و ايالات متحده) به‌منظور اتخاذ تصميم دربارة ادعاهاي اتباع ايالات متحده عليه ايران و ادعاهاي اتباع ايران عليه ايالات متحده و هرگونه ادعاي متقابل ناشي از قرارداد فيمابين، معامله يا پيش‌آمدي كه مبناي ادعاي آن تبعه باشد، تشكيل مي‌گردد؛ درصورتي‌كه اين‌گونه ادعاها و ادعاهاي متقابل در تاريخ اين بيانيه پابرجا بوده، اعم از اينكه در دادگاهي مطرح شده يا مطرح نشده باشد، و ناشي از ديون، قراردادها (شامل اعتبارات اسنادي يا ضمانتهاي بانكي)، ضبط اموال و يا هر اقدام ديگري كه مؤثر در حقوق مالكيت باشد. موارد مندرج در بند 11 بيانية مورخ 29 دي‌ماه 1359 (19 ژانوية 1981) دولت الجزاير و ادعاهاي ناشي از اقدامات ايالات متحده در قبال موارد مذكور در آن بند همچنين ادعاهاي ناشي از قراردادهاي تعهدآور فيمابين كه در آن قراردادها مشخصاً رسيدگي به دعاوي مربوطه در صلاحيت انحصاري دادگاههاي صالحة ايران، با توجه به نظر مجلس شوراي اسلامي ايران باشد، از اين امر مستثني هستند.
2. هيئت داوري همچنين دربارة ادعاهاي رسمي ايالات متحده و ايران عليه يكديگر ناشي از قرارداهاي فيمابين درخصوص خريد و فروش اجناس و خدمات، صلاحيت داوري خواهد داشت.
3. همان‌گونه كه در بندهاي 16 و 17 بيانية مورخ 29 دي‌ماه 1359 (19 ژانوية 1981) دولت الجزاير مذكور است، هيئت داوري صلاحيت رسيدگي به هرگونه اختلاف مربوط به تفسير يا اجراي هريك از موارد مندرج در آن بيانيه را خواهد داشت.
 
مادة 3
1. هيئت داوري شامل 9 عضو و يا تعداد بيشتري با ضريب 3 كه در مورد لزوم آن براي پيشبرد سريع كار، ايران و ايالات متحده توافق نمايند، خواهد بود. ظرف 90 روز پس از نافذ شدن اين بيانيه، هريك از دولتين يك‌سوم از اعضا را تعيين خواهد كرد. ظرف سي روز پس از اين انتخاب، اعضاي انتخاب شده ثلث باقي‌مانده را با توافق انتخاب و يكي از اعضاي ثلث اخير را به‌عنوان رئيس هيئت داوري تعيين خواهند نمود. اتخاذ تصميم دربارة ادعاها توسط كلية اعضا و يا توسط يك هيئت سه نفري از اعضاي هيئت داوري كه رئيس هيئت تعيين مي‌نمايد، به‌عمل خواهد آمد. هريك از هيئت‌هاي نامبرده توسط رئيس هيئت داوري تشكيل خواهد گرديد و شامل يك عضو تعيين شده بهوسيلة هريك از سه ترتيب فوق‌الذكر خواهد بود.
2. انتخاب اعضاي هيئت داوري و اجـراي امـور هيئت، طبق مقـررات حكميت كميسيـون سازمان ملل متحد دربارة حقوق تجارت بين‌المللي (Uncitral) خواهد بود؛ مگر در مـواردي كه توسط طرفين و يا توسط هيئت داوري به‌منظور اطمينان از اجراي اين بيانيه اصلاح مي‌شود. مقررات Uncitral كميسيون سازمان ملل متحد مربوط به حقوق تجارت بين‌المللي براي انتخاب اعضاي هيئت‌هاي سه نفري، پس از تغييرات ضروري (MUTADIS MUTANDIS) مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
3. ادعاهاي اتباع ايالات متحده و ايران در چارچوب اين بيانيه يا توسط خود مدعي و ياـ درمورد دعاوي كمتر از 250.000 دلارـ توسط دولت آنها، به داوري ارجاع خواهد گرديد.
4. پس از يك سال از تاريخ نافذ شدن اين بيانيه و يا شش‌ماه پس از تاريخ انتخاب رئيس هيئت داوري (هركدام كه ديرتر باشد) هيچ ادعايي در داوري قابل طرح نخواهد بود. مهلت‌هاي فوق شامل ترتيبات مذكور در بندهاي 16 و 17 بيانية مورخ 29 دي‌ماه 1359 (19 ژانوية 1981) دولت الجزاير نمي‌گردد.
مادة 4
1. تمام تصميمات و احكام هيئت داوري قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود.
2. با اجراي كلية احكام داوري به‌موجب اين ترتيبات، رئيس هيئت داوري همان‌گونهكه در بند 7 بيانية مورخ 29 دي‌ماه 1359 (19 ژانوية 1981) دولت الجزاير تجويز شده است، مراتب را گواهي خواهد نمود.
3. هر حكمي كه هيئت داوري عيله هريك از دولتين صادر نمايد، عليه آن دولت در دادگاههاي هر كشوري طبق قوانين آن كشور قابل اجرا خواهد بود.
 
مادة 5
هيئت داوري اتخاذ تصميم دربارة تمام موارد را براساس رعايت قوانين انجام خواهد داد و مقررات حقوقي و اصول حقوق تجارت و حقوق بين‌الملل را به‌كار خواهد برد و در اين مورد كاربردهاي عرف بازرگاني، مفاد قرارداد و تغييرات اوضاع و احوال را در نظر خواهد گرفت.
 
مادة 6
1. محل دادگاه در لاهه در كشور هلند و يا هر محل ديگري كه ايران و ايالات متحده توافق كنند، خواهد بود.
2. هريك از دولتين نماينده‌اي در محل استقرار هيئت داوري تعيين خواهد نمود تا نمايندگي آن دولت را در هيئت مزبور بهعهده داشته باشد و ابلاغها يا هر نوع مكاتبات ديگر خطاب به آن دولت و يا اتباع و سازمانهاي آن دولت دربارة امور تحت رسيدگي توسط هيئت داوري را دريافت نمايد.
3. هزينه‌هايداوري بالمناصفهتوسطدودولتپرداختخواهدگرديد.
4. در مورد هر مسئله‌اي دربارة تفسير و يا اجراي اين بيانيه به تقاضاي ايران و ايالات متحده توسط هيئت داوري اتخاذ تصميم خواهد شد.
 
مادة 7
به‌منظور اجراي اين قرارداد:
1. «تبعة» ايران و يا ايالات متحده بدين معني است:
(الف) شخص حقيقي كه شهروند ايران و يا ايالات متحده مي‌باشد.
(ب) شركت و يا شخص حقوقي ديگري كه طبق قوانين ايران و يا ايالات متحده و يا هريك از ايالات و نواحي آن، ناحية كلمبيا و يا مشترك‌المنافع پرتوريكو تشكيل يافته باشد؛ مشروط بر اينكه اشخاص حقيقي تبعة آن كشور مجتمعاً به‌صورت مستقيم و يا غيرمستقيم در چنين شركت يا شخصيت حقوقي سهمي معادل 50 درصد و يا بيشتر از سرماية آن را داشته باشند.
2. «ادعاهاي اتباع» ايران و يا ايالات متحده برحسب مورد عبارت است از ادعاهايي كه از تاريخ به‌وجود آمدن ادعا تا تاريخ رسميت يافتن اين بيانيه مستمراً دراختيار اتباع آن كشور بوده‌اند، شامل ادعاهايي كه به‌طور غيرمستقيم، از طريق مالكيت سرمايه و يا ساير علايق ماليـ درمورد اشخاص حقوقيـ در مالكيت اين اشخاص بوده‌اند؛ مشروط بر اينكه منافع مالكيت چنين اتباعي، مجتمعاً در زمان اقامة ادعا براي كنترل شركت يا شخص حقوقي ديگر در حد لازم بوده و علاوه برآن مشروط بر اينكه شركت و يا شخص حقوقي، خود در چارچوب اين بيانيه حق اقامة دعوا نداشته باشد.
ادعاهايي كه به هيئت داوري ارجاع مي‌شود، از تاريخ طرح ادعا نزد هيئت داوري، خارج از صلاحيت قضائي دادگاههاي ايران و ايالات متحده يا هر دادگاه ديگر خواهد بود.
3. «ايران» يعني دولت ايران و يا هر نوع سازمان سياسي فرعي ايران و هرنوع مؤسسه، واحد و تشكيلاتي كه به‌وسيلة آن دولت ايران و يا سازمانهاي سياسي فرعي آن كنترل مي‌شود.
4. «ايالات متحده» يعني دولت ايالات متحده و يا هر نوع سازمان سياسي فرعي ايالات متحده و هر نوع مؤسسه، واحد و تشكيلاتي كه به‌وسيلة دولت ايالات متحده و يا سازمانهاي سياسي فرعي آن كنترل مي‌شود.
 
مادة 8
اين بيانيه هنگامي‌كه دولت الجزاير از هر دو دولت ايران و ايالات متحده اعلامية پذيرش بيانيه را دريافت نمايد، لازم‌الاجرا خواهد بود.
 
 
امتیاز دهی
 
 

سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری
دیوان بین المللی کیفری
دیوان بین المللی دادگستری
دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده
سازمان ملل متحد
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور