قوانین و مقررات مرتبط
دوشنبه 7 دي 1388 لايحة قانوني راجع به حل و فصل اختلافات مالي و حقوقي دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت امريكا
لايحة قانوني راجع به حل و فصل اختلافات مالي و حقوقي
دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت امريكا
 
مادة واحده: به دولت اجازه داده مي‌شود كه در ‌مورد اختلافات مالي و حقوقي فيمابين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت امريكا كه ناشي از انقلاب اسلامي ايران و تصرف مركز توطئة امريكا نباشد، با توجه به مفاد مصوبة مجلس شوراي اسلامي از طريق داوري مرضي‌الطرفين اقدام و اختلافات مذكور را حل و فصل نمايد.
تبصره:در ‌مورد اختلافاتي كه رسيدگي در محاكم صالحة ايران در قرارداد مربوطه پيش‌بيني شده است از شمول اين مادة واحده مستثني خواهد بود.
 
قانون فوق مشتمل بر مادة واحده و تبصرة آن در جلسة علني روز چهارشنبه بيست و چهارم دي‌ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و نه شمسي با حضور شوراي محترم نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
رئيس‌مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي
 
 
امتیاز دهی
 
 

سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری
دیوان بین المللی کیفری
دیوان بین المللی دادگستری
دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده
سازمان ملل متحد
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور