فارسی
 
تازه های کتابخانه
.

حقوق بانکی

.
.


شرکت سهامی انتشار، 1399.
مجموعه حقوق بانکی دکتر امین جعفری در موضوعات اصلی : بایسته های حقوق بانکی و کارکرد بانکی به رشته تحریر در آمده است، شما با مطالعه این کتب تا حد زیادی نسبت به عقود و دعاوی بانکی تسلط خواهید یافت. این کتاب یک راهنمای بسیار ارزشمند برای کسانی است که در کسوت وکیل یا قاضی و یا کارشناس در دعاوی و امورات بانکی فعالیت می نمایند. پیچیدگی و تنوع عقود و دعاوی بانکی باعث شده که وکلای قلیلی، وارد عرصه فعالیت های حقوقی در برابر یا له بانک ها شوند؛ ولی وجود چنین مراجعی باعث می شود که وکلا با اشراف به عقود و دعاوی بانکی، وارد این فعالیت ها شوند.

 
.
 
امتیاز دهی