فارسی
 
تازه های کتابخانه
.

حقوق مسئولیت بین المللی

.
.


انتشارات شهر دانش، 1400

فهرست مطالب:
فصل نخست: مفهوم و پیشینه «مسئولیت بین المللی»
فصل دوم: قواعد اوّلیّه و قواعد ثانویّه
فصل سوم: «مسئولیّت ناشی از نقض تعهّد» و «مسئولیّت ناشی از ورود خسارت»
فصل چهارم: مسئولیّت در «حقوق داخلی» و «حقوق بین الملل»
فصل پنجم: مسئولیت «مدنی» و مسئولیت «کیفری»
فصل ششم: وحدت «مسئولیت قراردادی» و «مسئولیت غیرقراردادی»
فصل هفتم: مسئولیت «عینی»
فصل هشتم: مسئولیت عادّی و مسئولیت مشدّد
فصل نهم: مروری بر ارکان تحقّق مسئولیت بین‌المللی
فصل دهم: معاذیر رافع وصف متخلّفانۀ عمل
فصل یازدهم: آثار و نتایج حاکم بر مسئولیت بین‌ المللی
فصل دوازدهم: حمایت دیپلماتیک
فصل سیزدهم: جانشینی دولت در مسئولیت بین‌ المللی
.
 
امتیاز دهی