1399/5/4 شنبه
فارسی
1394/9/30 دوشنبه

معارفه آقایان دکتر محمدرضاکائینی و دکتر سجاد عسکری

معارفه آقایان دکتر محمدرضاکائینی به سمت معاون امور هماهنگی و پشتیبانی و دکتر سجاد عسکری به سرپرستی دفتر معاضدت حقوقی و نظارت بر قراردادهای بین المللی