1399/5/4 شنبه
فارسی
 
.

اساسنامه جدید مجله حقوقی بین المللی تصویب شد.

.
.


به نام خدا

 

 اساسنامه جدید مجله حقوقی بین المللی تصویب شد.
 
با توجه به آیین نامه مجلات علمی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1399/02/02، اساسنامه مجله حقوقی بین المللی مورد بازنگری قرار گرفت و پس از دریافت و اعمال نظرات و پیشنهادهای اعضای محترم هیئت تحریریه در تاریخ 1399/12/17 به تصویب جناب آقای دکتر حمیدرضا علومی یزدی رئیس محترم مرکز امور حقوقی بین المللی(صاحب امتیاز) رسید.
متن اساسنامه جدید در 13 ماده و 22 تبصره تنظیم شده است.
 
 
 
.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ