1399/5/4 شنبه
فارسی
 
.

معرفی منابع روز حقوق بین‌الملل 2

.
.


معرفی منابع روز حقوق بین‌الملل

مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری در نظر دارد تا در راستای آشنایی و استفاده پژوهشگران حوزه حقوق بین‌الملل، اقدام به معرفی برخی منابع مهم و قابل توجه روز، از جمله مقالات منتشره در مجلات و نشریات معتبر علمی و کتاب‌های تازه انتشار یافته در وبسایت خود نماید. بدیهی است که در میان انبوه منابع موجود، رصد برخی عناوین به همراه شرح مختصری از موضوعات مورد بررسی در کتاب یا مقاله مزبور می‌تواند جهت آگاهی نسبی از مسیر پیشرفت‌ و تحولات علمی در این حوزه و کمک به ایده‌پردازی برای انجام مطالعات و پژوهش‌های بنیادین و کاربردی موثر باشد. همچنین لازم به ذکر است که بخش عمده‌ای از کتب و مقالاتی که به معرفی آنها پرداخته خواهد شد، به زبان‌های فرانسوی یا انگلیسی در کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی در دسترس عموم قرار دارد.  
 
           سالنامة فرانسوی حقوق بین‌الملل، 2020
Annuaire Francais de Droit International, 2020
عنوان مقاله:
آرای 14 ژوئیة 2020 دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیة راجع به درخواست اِعمال صلاحیت شورای سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی*
Les arrêts de la Cour Internationale de Justice du 14 Juillet 2020 dans ľaffaire relative à ľappel concernant la compétence du Conseil de ľOACI
توماس لوکلرک
THOMAS LECLERC
دانشیار دانشگاه بروتاین غربی
دکتر در حقوق عمومی از دانشگاه بوردو فرانسه و دانشگاه لیدن هلند، متخصص حقوق فضاها و مرزها
از صفحه 333 تا 355
چکیده:
دیوان بین‌المللی دادگستری در دو رأی 14 ژوئیة 2020 برای دومین بار از زمان ایجاد آیین حل و فصل اختلافات در شورای سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری، پذیرفت که قانونمندی تصمیم مقدماتی شورا را بررسی کند. در فضای درگیر تنش‌ منطقه‌ای فزاینده میان قطر و کشورهای خلیج فارس(عربستان سعودی، بحرین، مصر و امارات متحدة عربی)، دیوان با پذیرش اعمال صلاحیت خود نسبت به موضوع، اختصاص کارکرد قضایی به شورای سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری را مورد تأیید قرار داد. سپس دیوان با تأکید بر ماهیت ذاتاً سیاسی این شورا، موضوع و دامنة نظارت خود را تنظیم می‌کند تا امکان توسل به آیین شبه‌ترافعی شناخته‌شده در ماده 84 پیمان راجع به هواپیمایی کشوری بین‌المللی را فراهم کند. به طور کلی، دیوان در عین اینکه بدون بررسی مسئله تضمین فرآیند دادرسی منصفانه به این نهاد سیاسی، کارکرد قضایی واگذار کرد، واکاوی اعتبار و مشروعیت اخیر این نظام ویژة حل اختلافات را در دستورکار قرار داد.
بخش‌های مقاله:1. نهاد سیاسی دارای کارکرد واقعی قضایی 2. کارکرد قضایی بر عهدة یک نهاد ذاتاً سیاسی

سالنامه فرانسوی حقوق بین‌الملل، 2019

Annuaire Francais de Droit International, 2019
عنوان مقاله:
ملاحظاتی راجع به رویة ایالات متحده در زمینة انعقاد توافق‌های بین‌المللی*
Quelques observations sur la pratique des États-Unis ďAmérique en matière de conclusion ďaccords internationaux
ژان گالبریث
JEAN GALBRAITH
استاد دانشگاه پنسیلوانیا
از صفحة 3 تا 23
چکیده:
قانون اساسی ایالات متحده فقط یک ماده راجع به مشارکت در توافق‌های بین‌المللی دارد اما رویة آن بسیار پیچیده‌تر است. در واقع، موافقت دوسوم از اعضای سنا برای همة توافق‌های بین‌المللی لازم نیست. انعقاد بسیاری از توافق‌ها فقط به عهدة قوة مجریه و برخی نیز نیازمند موافقت اکثریت کنگره است. برای پی‌بردن به اینکه ایالات متحده چگونه در عرصة بین‌الملل متعهد می‌شود، باید دانست که کدام فرآیند و روش مربوط به حقوق داخلی خود را برای انعقاد توافق به کار گرفته است. موضوع اصلی این مقاله، شرح حقوق ایالات متحده در زمینة پذیرش تعهدات بین‌المللی، روش اجرا و انجام آن است. به‌علاوه، مقاله حاضر با توجه به این چارچوب حقوقی، چهار نشانه‌ای را که طرف‌های بین‌المللی ایالات متحده در مذاکره با این کشور باید به خاطر داشته باشند، به دست می‌دهد.                        
بخش‌های مقاله: 1. حقوق روابط خارجی ایالات متحده در زمینة تعهدات بین‌المللی: نگاه کلی 2. معاهدات 3. دیگر توافق‌های بین‌المللی 4. تعهدات غیرالزام‌آور 5. چند نشانه برای طرف‌های بین‌المللی
 


سالنامة فرانسوی حقوق بین‌الملل، 2020

Annuaire Francais de Droit International, 2020

عنوان مقاله:
اعلامیة آتش‌بس میان ارمنستان و آذربایجان: مرحلة جدید نبرد برای قره باغ علیا*
La déclaration de cessez-le-feu entre ľArménie et Azerbaïdjan: un nouvel épisode de la lutte pour le Haut-Karabakh
رومن لوبوف
ROMAN LE BŒUF
استاد دانشگاه اکس مارسی
از صفحه 271 تا 291
چکیده:
آتش‌بس منعقدشده میان ارمنستان و آذربایجان در پی درگیری‌های پاییز 2020 به‌طور عمیقی، وضعیت طرف‌های درگیر را تغییر داد، ولی به اختلاف میان دو طرف در مورد منطقة قره باغ علیا پایان نداد. به طور کلی، انتقادهای تندی هم از لحاظ ماهیت و هم مفاد آن، نسبت به این اعلامیه مطرح شده است. مقالة حاضر، توافق مزبور را با توجه به تاریخ پیچیدة منطقه و مسئلة انطباق آن با حقوق بین‌الملل مطالعه می‌کند.
بخش‌های مقاله: 1. مفاد اعلامیه 2. ماهیت اعلامیه 3. جایگاه اعلامیه

 

سالنامة فرانسوی حقوق بین‌الملل، 2020
Annuaire Francais de Droit International, 2020

عنوان مقاله:
دولت در دعاوی سرمایه‌گذاری: شناسایی، نمایندگی، تغییر*
LʼÉtat dans le contentieux de ľinvestissement: identification, représentation, transformation
ژونویِو باستید بوردو
GENEVIÈVE BASTID BURDEAU
استاد ممتاز مدرسة حقوق سوربن، پاریس 1
از صفحة 159 تا 176
چکیده:
رویة داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی، پیچیدگی موقعیت واقعی دولت‌ها را فراتر از شخصیت حقوقی‌شان نمایان کرد. این نوع داوری به‌عنوان راهکاری برای پیشگیری از متوسلشدن به رویة دشوارِ حمایت دیپلماتیک، با دغدغة سیاست‌زدایی از دعاوی دارای جنبة اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. اما مشاهدة تحولات این نوع داوری در سال‌های اخیر، از جنبه‌های مختلف نشان می‌دهد که ماهیت سیاسی دولت‌ها در این دعاوی کنار نرفته است، بلکه با شدت بیشتری در تدوین و تفسیر معاهدات و نیز در تأثیری که بر اختلافات ناشی از تغییر و تحولات سیاسی دارند، بروز می‌کند. 
بخش‌های مقاله: 1. دولت، منشأ حق‌ها و تعهدات راجع به سرمایه‌گذاری 2. دولت خوانده، واقعیتی پیچیده و تحول‌یافته در برابر اصول وحدت و استمرار
 
* موجود در کتابخانة مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ