1399/5/4 شنبه
فارسی
 
.

معرفی منابع روز حقوق بین الملل - شماره 3

.
.


مسئولیت دولت پس از اختتام معاهدات؟ آثار اصلاح، تعلیق و خاتمه معاهدات سرمایه‌گذاری بر حقوق (مکتسبه) سرمایه‌گذار

Post-Termination Responsibility of States? The Impact of Amendment/Modification, Suspension and Termination of Investment Treaties on (Vested) Rights of Investors

August Reinisch,
Sara Mansour Fallah

ICSID Review - Foreign Investment Law Journal, Volume 37, Issue 1-2, Winter/Spring 2022, Pages 101–120

رویه اخیر دولت‌ها برای اصلاح، تعلیق یا اختتام معاهدات سرمایه‌گذاری، مسائلی را دربارة احتمال «مسئولیت پس از اختتام»، در رأس بحث‌های روز حقوقی در حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی مطرح کرده است. اگرچه دولت‌ها در معاهدات خود اغلب مقرراتی را برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها در صورت خاتمه معاهده پیش‌بینی کرده‌اند، اما هنوز برخی از مسائل مربوط به زمان پس از اختتام معاهده حل نشده است. این مقاله با بررسی رویة اخیر، دکترین و رویه‌ کلی در این زمینه، انواع «مسئولیت پس از اختتام» را تعریف و بررسی می‌کند. در این راستا، مقاله، موارد اختتام‌، اصلاحات و تعلیق‌هایی را بررسی می‌کند که غیرقانونی و بی‌اثر بوده‌اند و یا مؤثر بوده‌ اما یا به علت شروط بقاء، یا اصول راجع به حقوق مکتسبه یا حقوق طرف‌های ثالث، توان مبرا ساختن دولت از کلیة تعهدات معاهداتی خود را نداشت. سپس این مقاله، خروج از کنوانسیون ایکسید یا اختتام معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه و آثار آن را بر دعاوی جاری یا حق اقامة دعوا در آینده نیز بررسی می‌کند. به‌علاوه، مقاله حاضر موضوع اعمال شرط بقاء را بر اختتام یک‌جانبه یا دوجانبة معاهدات سرمایه‌گذاری بحث می‌کند. همچنین، به این پرسش پرداخته می‌شود که آیا حقوق سرمایه‌گذار به‌عنوان نتیجة حقوق مکتسب یا حقوق طرف‌های ثالث، همچنان مورد حمایت خواهد بود یا خیر.  مقاله با تحلیل جدیدترین رویۀ داوری و رویة دولت‌ها و مبانی حقوق بین الملل عمومی، در صدد کمک به روشن‌شدن این مسائل است.
 


عدم تبعیت از آرای داوری سرمایه‌گذاری و مسئولیت دولت

Non-Compliance with Investment Arbitration Awards and State Responsibility 

Aniruddha Rajput

ICSID Review - Foreign Investment Law Journal, Volume 37, Issue 1-2, Winter/Spring 2022, Pages 247–271

تبعیت از رأی داوری سرمایه‌گذاری، به معنای پذیرش نتیجة رسیدگی داوری توسط دولت بدهکار در رأی و بهره‌مندی سرمایه‌گذار خارجی از ثمرات رأی است. روشن است که یک سرمایه‌گذار خارجی که طبق ملاحظات مالی کار و فعالیت می‌کند، در برابر سرمایۀ‌ کلان از دست رفته خود در کشور میزبان، صرفاً به یک حکم کاغذی بسنده نمی‌کند. تحقق و توانایی اجرای نتیجة موفقیت‌آمیز رسیدگی داوری بسیار مهم است. ممکن است دولت بدهکار، داوطلبانه از حکم تبعیت کند. اما بخش مهم و جدایی‌ناپذیر تبعیت، توانایی یا حداقل امکان تبعیت غیرارادی است. تبعیت، یک اصطلاح گسترده است که عموماً بیانگر حسن‌نیت در اجرای تعهدات معاهده است و با مسائل رویه‌ای راجع به شناسایی و اجرای تصمیمات داوری که در مقایسه با موضوع پیش‌گفته، محدودتر هستند، تفاوت دارد. همچنین اجرا و الزام به اجرای رأی داوری ابزار قانونی برای دستیابی به تبعیت از رأی است.


 

مسئولیت دولت و التزام به دستور موقت ذیل ایکسید

State Responsibility and Compliance with Provisional Measures under ICSID 

Donald McRae

ICSID Review - Foreign Investment Law Journal, Volume 37, Issue 1-2, Winter/Spring 2022, Pages 232–246
ماده 47 کنوانسیون ایکسید، به محاکم اختیار می‌دهد تا اقدامات موقت را «توصیه» کنند. با این حال، دادگاه‌های ایکسید به این نتیجه رسیده‌اند که کلمه «توصیه» دارای مفهوم دستوری است و «توصیه‌ها» برای اقدامات موقت الزام‌آور‌ند. با وجود این، هیچ دلیل قابل قبولی برای توجیه تلقی عبارت «توصیه» به عنوان معادل «دستور» ارائه نشده است. اعمال مواد 31-33 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات چنین نتیجه‌ای را تأیید نمی‌کند و قیاس با رویه دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان دعاوی ایران - ایالات متحده، تفاوت‌های مهم میان عبارت مربوط به این موضوع در قالب مقررات محاکم مزبور را نادیده می‌گیرد. مواد مربوط به مسئولیت دولت، راهنمایی مهمی ارائه می‌دهد در مورد اینکه چرا کشورها در واقع موظف به تبعیت از اقدامات موقتی صادره از محاکم ICSID  هستند، حتی اگر فقط در قالب یک توصیه باشند. یک عمل متخلفانه بین‌المللی، «نقض هر تعهدی توسط دولت» است. تعهد شرکت‌کنندگان در داوری بین‌المللی برای تشدیدنکردن اختلاف، تعهدی است که توسط دیوان‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و به همان اندازه در داوری سرمایه‌گذاری نیز اعمال می‌شود. بنابراین، اگر عدم رعایت اقدامات موقت توصیه‌شده توسط محاکم ICSID به تشدید اختلاف منجر شود، دولت مربوطه مرتکب عمل متخلفانه بین‌المللی شده و در برابر آن مسئول خواهد بود.
.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ