1399/5/4 شنبه
فارسی
 
آشنایی با مرکز
1396/2/10 یکشنبه آشنایی با مرکز امور حقوقی بین المللی
آشنایی با مرکز
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، یکی از واحدهای نهاد ریاست جمهوری است که بر اساس تصویب نامه شماره 43652/م مورخ 23/01/1361 مستقیماً زیر نظر نهاد ریاست جمهوری فعالیت می کند. نام این مرکز، پیش از این «دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی» بوده است و از سال 1388 به «مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری» تغییر یافته است. مطابق بند 8 تصویب نامه مذکور، وظیفه و مأموریت اصلی مرکز عبارت است از برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر دعاوی و داوری های له و علیه دستگاه های دولتی در مراجع خارجی و بین المللی.
مطابق با بخش نامه شماره 29426/51953 مورخ 03/10/1394 معاون اول محترم رئیس جمهور «با توجه به ضرورت و برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت موثر و مستمر بر امور حقوقی بین المللی دولت و دستگاه های اجرایی و لزوم ضابطه مند نمودن روش ها و تمرکز پیگیری های مربوط به این امر در حوزه دعاوی و داوری های بین المللی، مقتضی است کلیۀ وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری ها در کلیه امور مربوط به دعاوی بین المللی اعم از اینکه خواهان یا خوانده دعوی باشند، مشتمل بر مشورت اولیه، طرح دعوی یا دفاع در مقابل دعوی بین المللی، طرح دعوی متقابل یا مذاکره و تسویه حساب و اینکه دعاوی مطروحه در دادگاه یا در مراجع داوری یا امثال آن باشد، همچنین در مورد انتخاب یا معرفی داور یا انتخاب وکیل و مانند آنها، با هماهنگی، کسب نظر و تأییدیه از مرکز امور حقوقی بین المللی اقدام نمایند. هر نوع اقدام یا ایجاد تعهد، بدون هماهنگی و تأیید کتبی مرکز امور حقوقی بین المللی، تخلف محسوب می شود و موجب مسئولیت خواهد بود. مسئولیت اجرای این بخشنامه بر عهدۀ بالاترین مقام هر دستگاه می باشد.»
ازجمله پرونده های تحت نظارت و تصدی مرکز امور حقوقی بین المللی عبارت است:
  • دعاوی مربوط به تحریم های اتحادیه اروپایی علیه سازمان ها و دستگاه های دولتی ایرانی،
  • پیگیری خسارت های وارده به دلیل تحریم های مزبور در دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی،
  • استیفای حقوق موسسات و شرکت های دولتی در برابر قصور طرف های خارجی در رعایت تعهدات قراردادی،
  • مقابله با توقیف اموال و دارایی های جمهوری اسلامی ایران و نهادهای دولتی در دعاوی به اصطلاح ضد تروریستی مطروحه در ایالات متحده امریکا و برخی کشورهای اروپایی،
  • و بالاخره دعاوی تحت رسیدگی دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده امریکا.
علاوه بر موارد بالا، مشاوره و اظهارنظر در زمینه امور حقوقی بین المللی که از دفتر رئیس جمهور و سایر ارکان و دستگاه های دولت به مرکز ارجاع می شود نیز جزو وظایف مرکز است.
مطالعه و تحقیق درباره مسائل روز حقوق بین الملل، موضوعات حقوقی که به طور خاص در پرونده ها و دعاوی بین المللی مطرح می شود، ارتباط با مراکز دانشگاهی و موسسات تحقیقاتی و علمی داخلی و خارجی نیز در شمار فعالیت های مرکز به حساب می آید.
(برای مطالعه شرح وظایف مرکز کلیک کنید)
 
 
1