1399/5/4 شنبه
فارسی
 
ریاست مرکز
1396/2/10 یکشنبه
شرح حال رئیس مرکز: 

 
روسای مرکز امور حقوقی بین المللی از زمان تاسیس:
  • آقای دکتر منوچهر محمدی (از 1361 تا 1362)
  • آقای دکتر گودرز افتخار جهرمی (از 1362 تا 1384)
  • آقای عباسعلی رحیمی اصفهانی (از 1384 تا 1387)
  • آقای مجید جعفرزاده (از 1387 تا 1392)
  • آقای دکتر محسن محبی (از 1394 تا 1397)
  • آقای دکتر محمدجعفر قنبری جهرمی ( 1397 تا 1398)
  • آقای دکتر ابراهیم بیگ زاده ( 1398 تا مرداد 1399)
  • آقای دکتر حمیدرضا علومی یزدی ( مرداد 1399 تا مهر 1400)
 
 
1