1399/5/4 شنبه
فارسی
 
.

معارفه آقایان دکتر محمدرضاکائینی و دکتر سجاد عسکری

.
.


معارفه آقایان دکتر محمدرضاکائینی به سمت معاون امور هماهنگی و پشتیبانی و دکتر سجاد عسکری به سرپرستی دفتر معاضدت حقوقی و نظارت بر قراردادهای بین المللی
.
 
امتیاز دهی