1399/5/4 شنبه
فارسی
 
منابع مطالعاتی
Harvard Law Review  مجلة حقوقی هاروارد   
Harvard Law Review
                      مجلة حقوقی هاروارد                                          تأسیس نشریه: 1887                             
                                                
هدف اصلی نشریه، انتشار ژورنال بورسیه حقوقی است. این نشریه ماهانه از نوامبر تا ژوئن منتشر می‌شود و به‌طور رسمی مستقل از دانشکده حقوق هاروارد است. کلیه تصمیمات تحریریه و سازمانی به عهدة ویراستاران دانشجو است که به همراه یک کارمند حرفه‌ای تجاری سه نفره، عملیات روزانه را انجام می‌دهند.
علاوه بر اینکه به‌عنوان انجمن علمی مهم برای بورسیه‌های حقوقی خدمت می‌کند، به گونه‌ای طراحی شده که ابزار پژوهشی مؤثر برای وکلا و دانشجویان حقوق باشد.
شامل مقالاتی از استادان، داوران و متخصصان و بررسی کتاب‌های مهم جدید. تمام نوشته‌های دانشجویان بدون امضا است. این خط‌مشی نشان‌دهندة این واقعیت است که بسیاری از اعضای نشریه در نوشتن مقالة منتشرشده مشارکت می‌کنند.
از 1980 تا 2019 به‌صورت چاپی و پس از آن به‌صورت الکترونیکی چاپ می‌شود.

 
 
امتیاز دهی