1399/5/4 شنبه
فارسی
 
منابع مطالعاتی
International Legal Materials موضوعات حقوقی بین‌المللی 
 International Legal Materials

موضوعات حقوقی بین‌المللی                                          
تأسیس نشریه:1962
 
 این نشریه  از 1962 هر ماه منتشر می‌شود،  اسناد حقوقی بین‌المللی اولیه را بازتولید می‌کند که دامنه وسیع و تکامل حقوق بین‌الملل را منعکس می‌کند. هر شماره شامل متون کامل معاهدات و موافقت‌نامه‌های مهم، تصمیمات قضایی و داوری، قوانین ملی، قطعنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی و سایر اسناد است.
اگرچه اکثر سازمان‌های بین‌المللی اسناد خود را در تارنماهای خود دارند، مواد حقوقی بین‌المللی منبعی عالی برای مکان‌یابی اسناد بین‌المللی از دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و غیره است.
از 1974 تا 2019 در کتابخانه نگهداری می‌شود و از آن به بعد به شکل الکترونیکی دریافت شده است.


 
 
امتیاز دهی