1399/5/4 شنبه
فارسی
 
منابع مطالعاتی
International and Comparative Law Quarterly  فصلنامة حقوق بین‌الملل و تطبیقی
International and Comparative Law Quarterly

    فصلنامة حقوق بین‌الملل و تطبیقی                                  تأسیس نشریه: 1952

مؤسسة حقوق بین‌الملل و تطبیقی بریتانیا این مجله را منتشر می کندو شامل حقوق تطبیقی، حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی حقوق بشر، جنایات جنگی و نسل‌کشی، قانون سازمان تجارت جهانی و داوری قرارداد سرمایه‌گذاری، تحولات اخیر دادگاه‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی و همچنین حقوق عمومی تطبیقی، نقد کتاب است.

این مجله حاصل ادغام مجله Journal of Comparative Legislation and International Law and The International Law Quarterly است.
از سال 1952 تا  پایان 2019 به شکل چاپی و سپس تا پایان 2021 به‌صورت الکترونیکی موجود است.
 
امتیاز دهی