1399/5/4 شنبه
فارسی
 
منابع مطالعاتی
The American Review of International Arbitration  فصلنامة داوری بین‌المللی امریکا
The American Review of International Arbitration
 
                                           فصلنامة داوری بین‌المللی امریکا                           تأسیس نشریه: 1994                                      
 
مجله دانشگاهی راجع به داوری بین‌المللی که توسط اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه کلمبیا و همچنین متخصصان داوری بین‌المللی اجرا و ویرایش می‌شود. شامل مقالاتی در زمینه داوری بین‌المللی و خلاصه‌های موردی و بررسی کتاب‌های جدیددر زمینة داوری.

از سال 2012، پراستنادترین مجله حقوق داوری بین‌المللی در جهان و چهارمین مجله از نظر تجارت بین‌المللی است. این مجله توسط همتایان خود به‌عنوان "مجله‌ای که همه کسانی که  درگیر فرآیند داوری بین‌المللی هستند، باید به آن توجه جدی داشته باشند" توصیف شده است.
این مجله توسط پروفسور جورج برمن، پروفسور رابرت اسمیت و پروفسور کبیر داگال در دانشکده حقوق دانشگاه کلمبیا ویرایش می‌شود.
از سال 2001 تا 2014 در کتابخانه موجود و به علت تحریم ارسال نشده است.
 
امتیاز دهی