1399/5/4 شنبه
فارسی
 
تازه های کتابخانه
.

اصول و رویه های داوری تجاری بین المللی

.
.


فهرست مندرجات:
فصل اول: مقدمه ای بر داوری تجاری بین المللی
فصل دوم: موافقتنامه داوری
فصل سوم: تنظیم موافقتنامه داوری
 فصل چهارم: قوانین و قواعد حاکم
 فصل پنجم: مساعدت قضایی به داوری
 فصل ششم: دیوان داوری
فصل هفتم: رسیدگی داوری
 فصل هشتم: رأی داوری
 فصل نهم: ابطال رأی
 فصل دهم: اجرای رأی
 فصل یازدهم: داوری سرمایه گذاری و داوری بین الدولی

 
.
 
امتیاز دهی