1399/5/4 شنبه
فارسی
 
تازه های کتابخانه
.

درسهایی از داوریهای بین المللی

.
.


فهرست مندرجات
 جامعه شناسی داوری بین المللی/امانوئل گایارد
 حقوق نرم در داوری بین المللی: تدوین وهنجاریت/ گابریله کاوفمن-کوهلر
تصمیمات متعارض در داوری تجاری بین المللی/ پیرمایر
آثار احکام بین المللی مربوط به آرای داوری/ ماکسی شرر
 داوری در دعاوی سرمایه گذاری و معاهده منشور انرژی/ کای هوبر
 تعارض قوانین در داوری تجاری بین المللی/حمیدرضا نیکبخت
 رژیم قانون حاکم دیوان داوری ایران- ایـالات متحـده در دعـاو ی نفتـی و تـأثیر آن در روند داوری بین المللی/ محسن محبی
 داوری تجاری در نظام حقوقی انگلستان: تأملاتی برقانون داوری 1996/ مجتبی اصغریان
 
.
 
امتیاز دهی