1399/5/4 شنبه
فارسی
 
تازه های کتابخانه
.

دیوان دائمی دادگستری بین المللی

.
.


 فهرست مندرجات: 
گفتار نخست: منشأ تشکیل دیوان
  گفتار دوم: تهیه و تصویب اساسنامه
 گفتار سوم: مقررات اساسی
 گفتار چهارم: ترکیب دیوان
 گفتار پنجم: ساختار سازمانی دیوان
 گفتار ششم: صالحیت دیوان
 گفتار هفتم: آیین دادرسی دیوان
 گفتار هشتم: اعمال قواعد حقوقی
گفتار نهم: نقش دیوان.- گفتار دهم: خلاصه کوتاه از آرا و نظرات مشورتی دیوان به ترتیب زمان صدور :
هیئت نمایندگی کارگران در کنفرانس کار ، سازمان بین المللی کار و کارگران کشاورزی ، سازمان بین المللی کار و محصوالت کشاورزی ، احکام تابعیت در تونس و مراکش ، کارلیای شرقی ، [کشتی] س. س. ویمبلدون ، آلمانی تباران مقیم لهستان ، کسب تابعیت لهستانی ، یاورزینا (جاورزینا( ، امتیازات ماوروماتیس ، صومعۀ سنت نوئام ، معاهدۀ نوئیلی ، جمعیتهای یونانی و ترک ، امتیازات ماوروماتیس ، معاهدۀ نوئیلی )تفسیر( ، خدمات پُستی لهستانی ، منافع آلمان در سیلیزیای علیا ، [مرزِ] ترکیه ـ عراق   ، منافع آلمان در سیلیزیای علیا ، صالحیت سازمان بین المللی کار، کارخانه کروزوف ، کشتی لتوس، امتیازات ماوروماتیس ، کمیسیون دانوب ، دادگاههای دانزیگ ، مدارس اقلیت سیلیزیایی ، موافقتنامه یونان ـ ترکیه ، معاهده  مِمِل (ماهیت) ، استخدام زنان (کمیسیون 1919) ، موافقتنامه کافانداریس مولوف
 
.
 
امتیاز دهی