1399/5/4 شنبه
فارسی
 
تازه های کتابخانه
.

شورای امنیت سازمان ملل متحد

.
.


فهرست مندرجات :
تاریخچه قانونی ساز وکار ارجاع
 ماهیت حقوقی ارجاعات شورای امنیت
 اختیارات شورای امنیت تحت منشور سازمان ملل متحد
اعمال اختیارات اعطاء شـده بوسـیلة شـورای امنیـت توسـط دیـوان کیفری بین المللی
 ارجاعات شورای امنیت در عمل
 مسائل کلیدی ارجاعات شورای امنیت در عمل
نتیجه گیریها: دو رویی دیوان کیفری بین المللی
 
.
 
امتیاز دهی