1399/5/4 شنبه
فارسی
 
تازه های کتابخانه
.

مدیریت فرایند مذاکرات و معاملات بین المللی

.
.


فهرست مندرجات :
بخش اول: پیش نیازهای مذاکرات تجاری بین المللی
بررسی عوامل موثر در تجارت بین الملل
مطالعات اقتصادی
مطالعات حقوقی تجارت بین الملل
پردازش اطلاعات تجارت بین الملل
بخش دوم: قواعد مذاکذات تجاری بین المللی
آماده سازی برای مذاکره
استراتژی مذاکره
سبک های مذاکره
تاکتیک های مذاکره
اقدامات فریب دهنده و شیوه های مقابله آن ها
بخش سوم: پیگیری توافقات
مسئولیت ها و پیگیری توافقات
روش های پیگیری
مدیریت اجرای قرارداد
مدیریت لجستیک
تضمین حسن اجرای قرارداد
نتیجه گیری
 
.
 
امتیاز دهی